“สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง “

ด้วยประสบการณ์ กว่า 30 ปี เราพร้อมดูแลคุณ

” บริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศ, ระบบไฟฟา,พลังงานทดแทน solar cell

ธุรกิจงานสถาปตยกรรม ปรับปรุงพื้นที่ ด้วยความใส่ใจทีจะธํารงไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุด “

ธุรกิจหลัก (Core business)

ระบบปรับอากาศทังหมด (Air split type, ,Air Chiller ,
AHU, FCU, PUMP, COOILING ,TOWER)

ระบบ Solar cell (turnkey ประกอบด้วย สํารวจ ออกแบบ
ทําแบบวิเคราะห์การทางการเงินระยะเวลาคืนทุน

ธุรกิจงานสถาปัตยกรรมและงานโยธางานปรับปรุงพื้นที่ อาทิ
ต่อเติมอาคาร ,ออกแบบทําหลังคา ,งานทาสี

ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟา PM ตั้งตู้ทดสอบระบบ
พร้อมวิศวกรเซ็นรับรอง

ธุรกิจงานTraining ซึงในอนาคตบริษัทมีนโยบายสร้างอาชีพ
ให้กับบุคคลทีสนใจในส่วนการซ่อมแอร์เพือเป็นการสร้าง
อาชีพให้ประชาชนคนไทย (โปรดติดตามหน้าเว็บไซต์)

ผลงานของเรา

ใบอนุญาต (Certificate)

” เพื่อความมั่นใจ เลือก SG ดูแลคุณ “

098-258-7462, 02-8887-8097