เกี่ยวกับเรา (About Us)

ประวัติองค์กร

บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ทางวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เดิมดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน วิชัยแอร์   มีผลงานมากมายในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรมประชาสัมพันธ์ และ โรงเรียนชั้นนำในประเทศไทย  ภายใต้หลักการการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  ในทุกส่วนงานของบริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง และ ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านทรัพย์สมบูรณ์  ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส และ บริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป ปัจจุบัน บริษัทได้เติมโตอย่างแข็งแกร่งและขยายกิจการด้านงานวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท สมบูรณ์กรุ๊ปเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จับมือและร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ กับ  บริษัทชั้นนำของต่างประเทศด้านโซล่า​เซลล์​ เพื่อลงทุนติดตั้งบนหลังคาลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ มอบส่วนลดค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าไฟฟ้าในอุตสาหกรรม​ของท่าน
ปัจจุบันด้วยก้าวอย่างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง บริษัทได้ขยายกิจการและประกอบธุรกิจภายใต้หลักการวิศวกรรมที่ ถูกต้อง  ประกอบด้วย ธุรกิจ ระบบปรับอากาศทั้งหมด ,ธุรกิจระบบ Solar cell,ธุรกิจงานสถาปัตยกรรม และงานโยธางานปรับปรุงพื้นที่ อาทิ ต่อเติมอาคาร ,ออกแบบทำหลังคา ,งานทาสี) ,ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า PM ตั้งตู้ทดสอบระบบพร้อมวิศวกรเซ็นรับรอง เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศ และความต้องการของลูกค้า ภายใต้หลักการวิศวกรรมที่ถูกต้อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังใส่ใจต่อการธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคม และ การซื่อตรงต่อลูกค้า รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

                เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, พลังงานทดแทน solar cell ,ธุรกิจงานสถาปัตยกรรม ปรับปรุงพื้นที่ ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยยึดหลัก บริการด้วยหัวใจ ห่วงใยลูกค้า มุ่งพัฒนาการให้บริการ ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1.มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.มีความมั่นคงในการบริการ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม
3.มุ่งมั่นให้บริการที่ทันสมัย และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มา ใช้ในการบริการ
(บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็ค chiller เพื่อความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม)