ประวัติองค์กร บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ทางวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เดิมดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน วิชัยแอร์   มีผลงานมากมายในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรมประชาสัมพันธ์...